1-(4-Chlorophenyl)-2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)ethanone

1-(4-Chlorophenyl)-2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylsulfanyl)ethanone