1-Methyl-4-(4-phenylcyclohexyl)piperazine

1-Methyl-4-(4-phenylcyclohexyl)piperazine