4-(Ethylamino)-6-hydroxypyrimidine

4-(Ethylamino)-6-hydroxypyrimidine