2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylate

2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylate