3-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dinitrophenyl)-5-ethyl-1,2,4-triazole

3-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dinitrophenyl)-5-ethyl-1,2,4-triazole