4-Chloro-N-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-nitrobenzamide

4-Chloro-N-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-nitrobenzamide