Methyl 3-[methyl(methylsulfonyl)amino]-2-thiophenecarboxylate

Methyl 3-[methyl(methylsulfonyl)amino]-2-thiophenecarboxylate