1-Chloro-4-(4-methyl-4-pentenyl)benzene

1-Chloro-4-(4-methyl-4-pentenyl)benzene