Benzene, 1-chloro-4-[2-nitro-1-(2-propenylthio)ethyl]-

Benzene, 1-chloro-4-[2-nitro-1-(2-propenylthio)ethyl]-