1-(5,6-Dimethyl-2-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanol

1-(5,6-Dimethyl-2-pyrazinyl)-3-methyl-1-butanol