3-Amino-2-[2-(4-fluoro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-4-formyl-cyclopent-3-ene-1,1,2-tricarbonitrile

3-Amino-2-[2-(4-fluoro-phenyl)-2-oxo-ethyl]-4-formyl-cyclopent-3-ene-1,1,2-tricarbonitrile