Pyrazol-5(4H)-one, 1-acetyl-4-allyl-3-methyl-

Pyrazol-5(4H)-one, 1-acetyl-4-allyl-3-methyl-