[4-[2-(4-bromo-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperazin-1-yl]-acetonitrile

[4-[2-(4-bromo-phenyl)-2-oxo-ethyl]-piperazin-1-yl]-acetonitrile