3-[4-(cyanomethyl)piperazin-1-yl]-N-(4-fluorophenyl)propanamide

3-[4-(cyanomethyl)piperazin-1-yl]-N-(4-fluorophenyl)propanamide