2-[4-(cyanomethyl)piperazin-1-yl]-N-(4-methylphenyl)acetamide

2-[4-(cyanomethyl)piperazin-1-yl]-N-(4-methylphenyl)acetamide