[1-Chloro-2-(methylsulfonyl)ethyl]benzene

[1-Chloro-2-(methylsulfonyl)ethyl]benzene