5-(2-Nitrophenylthio)-1,2,3,4,5-pentamethoxycarbonylcyclopenta-1,3-diene

5-(2-Nitrophenylthio)-1,2,3,4,5-pentamethoxycarbonylcyclopenta-1,3-diene