7,9,11-Trimethyl-2,4-dioxaspiro[5.5]undecane

7,9,11-Trimethyl-2,4-dioxaspiro[5.5]undecane