6-Chloro-3-(2-nitro-1-phenylethyl)-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one

6-Chloro-3-(2-nitro-1-phenylethyl)-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one