N-(2-(4-Methylphenylthio)ethyl)glycine

N-(2-(4-Methylphenylthio)ethyl)glycine