Pyridine, 2-[2-(4-fluorophenylsulfonyl)ethylthio]-

Pyridine, 2-[2-(4-fluorophenylsulfonyl)ethylthio]-