4-(4-Chlorophenyl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine

4-(4-Chlorophenyl)-1,2,5-oxadiazol-3-amine