1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylethanamine

1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylethanamine