3-(4-Fluoroanilino)-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-pyrrolidinedione

3-(4-Fluoroanilino)-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2,5-pyrrolidinedione