5-Chloro-2-[2-(3,4-dihydroxy-phenyl)-2-oxo-ethylsulfanyl]-4,6-dimethyl-nicotinonitrile

5-Chloro-2-[2-(3,4-dihydroxy-phenyl)-2-oxo-ethylsulfanyl]-4,6-dimethyl-nicotinonitrile