(3,4-Dimethoxy-phenyl)-(4-nitro-naphthalen-1-yl)-diazene

(3,4-Dimethoxy-phenyl)-(4-nitro-naphthalen-1-yl)-diazene