Ethanone, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(1-phenyl-4-imidazolyl)-

Ethanone, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(1-phenyl-4-imidazolyl)-