1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)sulfonyl]proline

1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)sulfonyl]proline