methyl 6-[(4-methylphenyl)carbamoyl]pyridine-3-carboxylate

methyl 6-[(4-methylphenyl)carbamoyl]pyridine-3-carboxylate