Benzophenone, 2-methyl-2',4,4'-trihydroxy-

Benzophenone, 2-methyl-2',4,4'-trihydroxy-