Benzene, 1-[(1Z)-2-bromoethenyl]-4-chloro-

Benzene, 1-[(1Z)-2-bromoethenyl]-4-chloro-