4-(2,3-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-4-oxobutanoic acid

4-(2,3-Dihydroxyphenyl)-3-methyl-4-oxobutanoic acid