2-Propanone, 1-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-

2-Propanone, 1-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-