4-(3-hydroxy-2-methoxyphenyl)butan-2-one

4-(3-hydroxy-2-methoxyphenyl)butan-2-one