methyl 3-[5-cyano-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4,5-dimethyl-2-oxopyrrolidin-3-yl]propanoate

methyl 3-[5-cyano-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-4,5-dimethyl-2-oxopyrrolidin-3-yl]propanoate