2-Ethoxy-6-(methoxymethyl)phenol

2-Ethoxy-6-(methoxymethyl)phenol