2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide

2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetamide