Ethyl 4-[(3,4-dihydroxybenzoyl)amino]benzoate

Ethyl 4-[(3,4-dihydroxybenzoyl)amino]benzoate