4-Ethoxy-3-methoxyphenethyl alcohol

4-Ethoxy-3-methoxyphenethyl alcohol