Benzenemethanol, 4-[[4-(acetyloxy)-3-methoxyphenyl]methoxy]-3-methoxy-

Benzenemethanol, 4-[[4-(acetyloxy)-3-methoxyphenyl]methoxy]-3-methoxy-