2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)ethyl]acetamide

2,2,2-Trifluoro-N-[2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)ethyl]acetamide