3-Bromo-6-[4-chlorophenyl]-1,2,4,5-tetrazine

3-Bromo-6-[4-chlorophenyl]-1,2,4,5-tetrazine