2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone

2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone