1-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)-2-(4-METHOXY-3-NITROPHENYL)ETHANONE

1-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)-2-(4-METHOXY-3-NITROPHENYL)ETHANONE