9-[1-[Hydroxymethyl]butyl]hypoxanthine

9-[1-[Hydroxymethyl]butyl]hypoxanthine