1-Dimethyl(phenyl)silyloxy-10-undecene

1-Dimethyl(phenyl)silyloxy-10-undecene