(4-Methoxy-phenyl)-(2-nitrocyclohexyl)-methanol

(4-Methoxy-phenyl)-(2-nitrocyclohexyl)-methanol