4-(Phenylthio)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one

4-(Phenylthio)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one