[Bis(methylsulfanyl)methyl]benzene

[Bis(methylsulfanyl)methyl]benzene