3-Phenyl-2,4,5-trithiahexane

3-Phenyl-2,4,5-trithiahexane